l'Impost sobre la Renda dels No Residents a Andorra

Impuesto Sobre La Renta

Primera pregunta clau: qui ha de pagar l'impost sobre la renda de no residents (IRNR)

Anem a respondre primer les preguntes clau.

D'acord amb el sistema fiscal, l'IRNR l’han de pagar per les empreses i persones físiques que no resideixen a Andorra i van obtenir beneficis al territori , sigui mitjançant serveis prestats o propietat llogada.

Quins serveis estan sotmesos a aquest tribut?

En aquest cas, és important diferenciar entre si els serveis es presten a Andorra o es consumeixen al país.

Si els serveis es presten a Andorra, aleshores estaran incloses:

 • Reparacions.
 • Manteniments.
 • Altres treballs professionals en béns o immobles.

Mentre que, si els serveis es consumeixen a Andorra, estarem parlant de:

 • Assessorament, estudis, projectes d’assistència tècnica o gestió.
 • Conferències.
 • Espectacles.

A més, la norma del tribut també inclou altres situacions que convé tenir en compte:

 • Lloguers d'immobles propietat de no residents
 • A partir del 2015, sous i salaris dels treballadors afiliats a la CASS
 • A partir del 2015, pensions pagades per la CASS als no residents fiscals a Andorra
 • Rendes no imposables:
 • Dividends
 • Interessos i altres rendiments del capital mobiliari
 • Compravenda internacional de béns

Quin és l'import de l'impost sobre la renda de no residents?

L’import general és del 10% sobre l’import de la factura pagada. Però hi ha excepcions que cal tenir en compte.

 • En el cas dels pagaments del cànon, equival al 5% de la factura pagada.
 • En el cas de les reassegurances, serà de l'1,5%, també de la factura pagada.
 • Mentre que en cas dels lloguers d'immobles, s'aplica una reducció del 20% sobre l'import rebut.

Pot donar lloc a una sèrie de dubtes, però a l'hora d'aplicar-ho és força més senzill del que et puguis imaginar. Tot i això, sempre és interessant i quasi necessari comptar amb un professional que t'ajudi a complir les obligacions fiscals andorranes.

 

Quines són les obligacions fiscals del subjecte passius d’aquest impost?

Les empreses andorranes que paguen lloguers a empreses o persones no residents a Andorra amb serveis realitzats a Andorra han de complir les obligacions següents:

 • Retenir l'import resultant d'aplicar el tipus impositiu a l'import de la factura del tribut a pagar
 • Lliurar al contribuent un certificat acreditatiu de la retenció.
 • Presentar davant del Ministeri d'Hisenda declaració de retenció i ingrés a compte de l'impost durant els mesos d'abril, juliol, octubre o gener immediatament posteriors a la retenció.
 • Una persona o empresa que obtingui ingressos a Andorra pot presentar la declaració-liquidació individualment. La llei també estableix que el contribuent ha de designar unrepresentant fiscal quan obtingui rendes duna persona física o d’un establiment permanent.

Tens cap dubte amb l'impost? Podem ajudar-te a aprendre a gestionar-ho

Si tens qualsevol dubte sobre com funciona aquest impost i necessites ajuda, pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Et guiarem en la tramitació, resoldrem els teus dubtes i, en general, buscarem la manera de fer el pagament el més eficient possible.