Comunicats tècnics en matèria tributària

Impuesto

Avís

Avís del 22-8-2022 relatiu a la presentació de declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Vist el Decret legislatiu del 5 de juny del 2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, del 23 de juliol del 2014.

Tenint en compte que durant els darrers dies del mes de juliol i els primers dies del mes d’agost la seu electrònica del Govern ha tingut incidències que no han permès que es presentessin amb normalitat declaracions de caràcter tributari.

Atès que, com a conseqüència d’aquestes incidències, es van prorrogar els terminis de presentació d’aquestes declaracions o bé no es van considerar presentades extemporàniament més enllà del termini establert, per la qual cosa una part de l’activitat dels professionals que assisteixen o presenten les declaracions de caràcter tributari per compte dels obligats tributaris s’ha traslladat al mes de setembre.

Atès que els mesos de juliol i de setembre són uns períodes en què es concentra un gran nombre d’obligacions de presentació de declaracions de caràcter tributari.

Vist que l’apartat 1 de l’article 24 del Decret legislatiu del 7-2-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari disposa que els recàrrecs són prestacions accessòries que han de satisfer els obligats tributaris com a conseqüència de la presentació d’autoliquidacions o declaracions fora de termini, amb requeriment previ o sense, quan impliquin el pagament del deute tributari.

Tenint en compte que aquestes incidències informàtiques no han permès als obligats tributaris complir les seves obligacions en el moment en què tenien voluntat de fer-ho; A proposta del ministre de Finances, en la sessió del 22 d’agost del 2022, el Govern.


Acorda

Primer

Que excepcionalment no es consideraran presentades extemporàniament les declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents a l’exercici del 2021 sempre que es presentin entre l’1 i el 15 d’octubre, ambdós inclosos. Durant aquest període no s’aplicarà cap recàrrec per presentació extemporània, s’admetrà l’ingrés del deute tributari mitjançant domiciliació bancària i es podrà acceptar la proposta de liquidació de les rendes del treball emesa pel ministeri encarregat de les finances.

Segon

Que excepcionalment no es consideraran presentades extemporàniament les declaracions del pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents a l’exercici del 2022 sempre que es presentin entre l’1 i el 15 d’octubre, ambdós inclosos. Durant aquest període no s’aplicarà cap recàrrec per presentació extemporània i s’admetrà l’ingrés del deute tributari mitjançant domiciliació bancària.

Per a més informació podeu entrar directament a l'avís del BOPA a través d'aquest enllaç.