Transformacions en la Legislació d'Arrendaments: Perspectives per al 2024

Arrendamientos Andorra Psf 1

Pròrrogues i Actualitzacions de Renda: Un Nou Paradigma

Un dels aspectes destacats d'aquesta proposta és la introducció d'un sistema de pròrrogues i actualitzacions de renda, amb l'objectiu d'oferir un marc més previsible i segur per als contractes d'arrendament de vivendes habituals i permanents.

Aquest sistema, que estarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2024, estableix períodes de pròrroga i increments de renda segons la data de formalització del contracte.

Tot i mantenir el principi de llibertat en la fixació de la renda entre arrendador i arrendatari, es busca limitar els increments excessius i generar condicions més equitatives en el mercat.

El plantejament contempla, per exemple, la possibilitat de pròrrogues de fins a 4 anys amb un increment màxim del 5% més l'IPC per a contractes formalitzats abans del 2015, i escales similars per a contractes d'anys posteriors.

Excepcions i Limitacions: Un Enfocament Equilibrat

El projecte de llei també estableix excepcions clares en les quals la part arrendatària no pot acollir-se al sistema de pròrrogues.

Entre aquestes excepcions es troben situacions com la recuperació de l'habitatge per part de l'arrendador per a ús propi o de familiars fins a segon grau, la cessió de l'habitatge al Govern amb fins socials, rendes mensuals superiors a 2.000 € o la necessitat de realitzar obres que impedeixin l'ocupació de l'habitatge.

Aquestes restriccions pretenen equilibrar els drets i responsabilitats tant d'arrendadors com d'arrendataris, garantint un marc legal que promogui l'estabilitat i la seguretat jurídica.

Impuls a la Fiscalitat d'Habitatges Desocupats

Un altre aspecte rellevant del projecte és l'increment del tipus de gravamen de l'impost sobre els habitatges desocupades.

Aquest increment, que passa de 10,00 € a 20,00 € per metre quadrat sobre la base de tributació, té com a objectiu incentivar l'ús efectiu de les propietats i desincentivar la retenció injustificada d'habitatges buits.

Suspensió Temporal d'Autoritzacions per a Habitatges d'ús Turístic

La proposta legislativa també aborda la regulació dels habitatges d'ús turístic (HUT), proposant una extensió de la suspensió de noves autoritzacions per un any addicional.

S'eliminen, a més, les excepcions que s'aplicaven als HUT de categoria superior, amb la intenció de regular de manera més homogènia aquest sector i evitar la proliferació descontrolada d'aquest tipus d'allotjaments.

Conclusions i Perspectives Futures

El Projecte de Llei de mesures d'estímul i estabilitat del mercat d'arrendament estableix una sèrie de canvis que busquen equilibrar les relacions entre arrendadors i arrendataris, fomentant l'estabilitat i la transparència en el mercat d'arrendament de vivendes.

A mesura que aquesta proposta avança en el seu procés legislatiu, s'espera que tingui un impacte significatiu en la dinàmica del mercat immobiliari, promocionant pràctiques més justes i sostenibles. Els actors del sector hauran d'estar atents a aquestes transformacions i adaptar-se a les noves normatives que entraran en vigor a partir de l'any que ve.