Consells per Preparar el teu IRPF en Andorra amb Antelació

Evita Sorpreses: Consells per Preparar el teu IRPF en Andorra amb Antelació

Untitled Design 10

Preparar la declaració de l’IRPF a Andorra pot semblar un repte, però amb una planificació adequada, és possible evitar sorpreses desagradables. En aquest article, t’oferirem consells pràctics i informació detallada per ajudar-te a gestionar el teu IRPF de manera eficient i sense estrès.

Què és l'IRPF?

L’IRPF, o Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, és un impost que grava la renda obtinguda per les persones físiques que tenen la consideració de residents fiscals a Andorra. Això inclou totes les rendes, independentment del lloc on s’hagin produït o de l’estat on estigui establert el pagador. És a dir, l'IRPF grava la renda mundial obtinguda per l’obligat tributari.

Definició de Resident Fiscal

Un resident fiscal a Andorra és qualsevol persona física que compleixi una de les següents condicions:

 • Viure més de 183 dies en territori andorrà durant l’any natural.
 • Tenir a Andorra el nucli principal de les seves activitats econòmiques o interessos econòmics, de manera directa o indirecta.

Excepcions a la Residència Fiscal

No es consideren residents fiscals a Andorra els treballadors fronterers que diàriament es desplacen des d’Espanya o França i han estat contractats per empreses residents fiscals a Andorra.

Qui té obligació de fer la declaració de l'IRPF?

Obligacions per a Residents Fiscals

Les persones físiques residents fiscals a Andorra han de presentar la declaració de l’IRPF si compleixen alguna de les següents condicions:

 • Obtenir rendes d’activitats econòmiques.
 • Tenir rendes del capital immobiliari i/o rendes del treball iguals o superiors a 24.000 euros.
 • Obtenir rendes del capital mobiliari no retingudes superiors a 3.000 euros.
 • Obtenir guanys i pèrdues de capital.

Exempcions

Les rendes exemptes, com ara rendes del treball, rendes del capital mobiliari o guanys i pèrdues de capital, no s’han de declarar.

Quines rendes estan subjectes a l'IRPF?

Rendes del Treball

Inclou totes les contraprestacions derivades d’una relació laboral, com sous i salaris.

Rendes del Capital Immobiliari

Aquestes són rendes que deriven de l’explotació de béns immobles o drets sobre aquests béns, com el lloguer d’immobles.

Rendes d’Activitats Econòmiques

Rendes que provenen d’activitats empresarials o professionals, així com de les funcions pròpies d’administradors.

Rendes del Capital Mobiliari

Aquestes rendes inclouen, entre altres, la participació en fons propis d’entitats (com dividends), la cessió a tercers de capitals propis (interessos), i operacions de capitalització i assegurances de vida o invalidesa.

Guanys i Pèrdues de Capital

Són els rendiments derivats de l’alteració de la composició patrimonial. Queden fora de l’àmbit de l’IRPF les adquisicions a títol gratuït (herències, donacions) i les rendes derivades de les transmissions de béns immobles gravades per l’impost sobre plusvàlues.

Quin és el tipus impositiu aplicable?

Tipus de Tributació

El tipus de tributació per l’IRPF a Andorra és del 10%. No obstant això, per a rendes compreses entre 24.000 i 40.000 euros, el tipus equivalent serà del 5%, aplicat a través d’una bonificació màxima de 800 euros per l’obtenció de determinades rendes.

Quines són les reduccions a la base de tributació?

Deduccions i Bonificacions

Hi ha diverses deduccions i bonificacions disponibles per reduir la tributació efectiva, com les deduccions per eliminar la doble imposició interna i internacional. En el cas d’activitats econòmiques, també hi ha deduccions per noves inversions i per creació de llocs de treball.

Quin és el període de liquidació?

Els obligats tributaris han de presentar la declaració de l’IRPF entre l’1 d’abril i el 30 de setembre de l’exercici posterior al qual és objecte de declaració.

Com es determina el tipus de retenció?

Rendes del Treball

El Departament de Tributs i de Fronteres determina el percentatge de retenció aplicable a les rendes del treball, tenint en compte les reduccions i bonificacions a les quals té dret l’obligat tributari.

Rendes del Capital Mobiliari

S’aplica un percentatge de retenció fix del 10% com a norma general. Existeix la possibilitat de sol·licitar una reducció per rendiments inferiors a 3.000 euros, identificant el compte al qual és aplicable.

Com un Assessor Fiscal Pot Ajudar-te
Preparar i presentar el teu IRPF a Andorra pot ser una tasca complexa, especialment si tens múltiples fonts d’ingressos o despeses deduïbles.
Treballar amb un assessor fiscal pot oferir-te diversos beneficis, des de l’optimització de les teves deduccions fins a la seguretat que estàs complint amb totes les normatives fiscals.
A continuació, es detallen els avantatges de treballar amb un assessor fiscal i com triar el millor per a les teves necessitats.

Beneficis de treballar amb un assessor fiscal

 1. Coneixement i experiència
  Els assessors fiscals tenen un profund coneixement de les lleis fiscals i normatives vigents. La seva experiència els permet identificar oportunitats d’estalvi fiscal que podrien passar desapercebudes per a la majoria dels contribuents.
  A més, estan al corrent de les darreres actualitzacions i canvis en la legislació fiscal, la qual cosa garanteix que la teva declaració sigui conforme a la llei.

 2. Optimització de deduccions i exempcions
  Un dels principals avantatges de treballar amb un assessor fiscal és la capacitat d’optimitzar les teves deduccions i exempcions.
  L’assessor t’ajudarà a identificar totes les despeses que poden ser deduïbles i a assegurar-se que estan correctament documentades. Això pot resultar en un estalvi significatiu en la teva factura fiscal.

 3. Reducció de l’estrès i l’ansietat
  La preparació de l’IRPF pot ser una font d’estrès i ansietat, especialment si no estàs familiaritzat amb les normatives fiscals. Un assessor fiscal pot alleujar aquesta pressió, ja que s’encarregaran de tots els aspectes tècnics i administratius de la declaració.
  Això et permet concentrar-te en altres aspectes importants de la teva vida personal i professional.

 4. Assegurar-se del compliment
  Els assessors fiscals s’asseguren que la teva declaració compleixi amb totes les normatives legals. Això inclou la presentació correcta de tots els documents necessaris i la verificació que totes les deduccions i crèdits aplicats són vàlids.
  Això redueix el risc d’auditories i penalitzacions per part de l’autoritat fiscal.

 5. Planificació fiscal a llarg termini
  Els assessors fiscals no només ajuden amb la declaració de l’IRPF actual, sinó que també poden oferir serveis de planificació fiscal a llarg termini.
  Això inclou estratègies per reduir la càrrega fiscal en els anys futurs, optimitzar les inversions i planificar la jubilació.

Preparar el teu IRPF a Andorra pot semblar una tasca complexa, però amb una bona planificació i organització, és possible evitar sorpreses desagradables i assegurar-te que compleixes amb totes les teves obligacions fiscals.
Recorda mantenir-te informat sobre les actualitzacions fiscals i consultar amb un professional si tens qualsevol dubte o necessites ajuda addicional.

Esperem que aquest article t’hagi estat d’ajuda.
Si necessites més informació no dubtis a contactar amb nosaltres a través del formulari (enllaçar) o directament al correu electrònic info@psf.ad.
Atentament,
Plus Serveis i Família