Suspensió temporal dels contractes de treball i reducció de la jornada laboral (ERTO)

Article 7. Objecte

període temporal durant el que la persona
assalariada continua d’alta a l’empresa però veu suspès o reduït el
desenvolupament efectiu de la seva jornada laboral.

Article 9. Àmbit temporal d’aplicació

període comprès entre l’1 de maig del 2020i fins als 180 dies naturals posteriors al dia en què el Govern declari, per decret, la fi de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, amb el límit màxim temporal de 31 de desembre del 2020.

Article 11. Empreses beneficiàries i requisits

Es poden acollir a la suspensió temporal dels contractes de treball o a la reducció de la jornada laboral les empreses que compleixin els requisits següents:

Que estiguin establertes legalment al Principat d’Andorra .

Que hagin suspès la seva activitat, tant obligatòriament per decret del Govern com voluntàriament, o
Que estiguin s otmeses a un règim de guàrdia o permanència per decret del Govern, o
Que estiguin o bertes i autoritzades a obrir per decret del Govern però:
• Demostrin una davallada en la seva xifra de negoci igual o superior al
50% (en comparació a l’any anterior o al mes de febrer de 2020 si no estaven constituïdes).
• Malgrat no demostrin la davallada de la xifra de negoci esmentada, justifiquin que la reducció de la xifra de negoci ha estat d’una entitat tal que pot posar en perill la viabilitat futura de l’empresa, sempre que el
ministeri competent en matèria de treball hi doni el vist-i-plau.

Que no tinguin deutes amb l’Administració Pública, llevat que aquests deutes estiguin en curs de regularització.

Article 12. Modalitats

Les empreses poden tramitar la sol·licitud d’acord amb les modalitats següents:

a) La s uspensió temporal dels contractes de treball.

b) La r educció de la jornada laboral de les persones assalariades que no sigui superior al 75% d’aquesta jornada.

c) Les d ues modalitats anteriors proporcionals i/o cumulatives en funció de les necessitats de l’empresa i de les persones assalariades.

Article 17. Prestació de les persones assalariades

En l’escenari en el que s’apliqui la suspensió temporal dels contractes de
treball, les persones assalariades percebran la següent prestació en els següents termes:

 1. Salari Mínim Interprofessional (SMI) (1.083,33 euros)
  L’import equivalent al salari mínim interprofessional (1.083,33 euros) per la jornada legal ordinària o bé per la part proporcional queda íntegrament garantit
 2. Salari situat entre SMI i salari mitjà (1.083,33 euros a 2.129,44 euros)
  En cas que el salari fix de la persona assalariada estigui situat entre el salari mínim interprofessional (1.083,33 euros) i el salari mitjà (2.129,44 euros), l’escreix entre el salari mínim i el salari fix que percep la persona assalariada es redueix en els percentatges següents:

30%. Entre 1.083,34 euros i 1.432,03 euros.

40%. Entre 1.432,04 euros i 1.780,74 euros.

50%. Entre 1.780,75 euros i 2.129,44 euros.

 1. Salari situat entre salari mitjà i el doble (2.129,44 euros a 4.258,88 euros)
  En cas que el salari fix de la persona assalariada, estigui situat entre el salari mitjà (2.129,44 euros) i el doble del salari mitjà (4.258,88 euros), l’escreix entre el salari mitjà i el salari fix que percep la persona assalariada es redueix en els percentatges següents:

70%. Entre 2.129,45 euros i 2.839,25 euros.

80%. Entre 2.839,26 euros i 3.549,07 euros.

91%. Entre 3.549,08 euros i 4.258,88 euros.

 1. Salari superior al doble del salari mitjà (més de 4.258,88 euros)
  No es té en compte per calcular la prestació la part del salari que percebi la persona assalariada i que superi el doble del salari mitjà (4.258,88 euros).

El pagament de la prestació de la persona assalariada que resulti de la suma i les reduccions establertes va a càrrec de l’empresa i el Govern a raó del 25 i el 75%, respectivament.

Article 18. Prestacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi
Les persones que realitzen una activitat per compte propi que hagi estat suspesa, tant obligatòriament per decret del Govern com voluntàriament, o que estigui sotmesa a un règim de guàrdia o permanència per decret del Govern, tenen dret
a percebre mensualment una prestació per import de 1.083,33€, només mentre la suspensió obligatòria o el règim de guàrdia o permanència segueixin vigents.

Aquesta prestació es calcula d’acord amb la base de cotització corresponent
al mes de febrer del 2020 prop de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, sempre que sigui alguna de les bases de cotització esmentades en el quadre següent:

COTITZACIÓ – QUOTA – SOU BASE – PRESTACIÓ
(euros bruts)
50,0% – 234,24€ – 1.064,72€ – 1.083.33€
62,5% – 292,80€ – 1.330,90€ – 1.083.33€
75,0% – 351,36€ – 1.597,08€ – 1.083.33€
100,0% – 468,48€ – 2.129,44€ – 1.083.33€

IMPORTANT: Els administradors de societats no poden percebre cap prestació.

Mesures en matèria d’arrendaments

Article 36. Reducció de la renda dels locals de negoci

Reducció de la renda dels locals per a Negocis

Regulació aplicable des de l’1 d’abril fins el 30 d’abril de la present Llei (Llei 3/2020, 1a Llei Òmnibus)

En tots els contractes d’arrendament de locals per a negoci, la renda contractual vigent queda reduïda en els percentatges que s’estableixen a continuació i durant el període comprès entre el dia 14 de març del 2020 inclòs, i el dia seguënt al dia en què el Govern declari la fi de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV2:

A) 100% en cas dels locals per a negoci correspondents a activitats que han supès completament la seva activitat.

B) 80% en el cas dels locals per a negoci corresponents a activitats sotmeses a un règim de guàrdia o permanència d’acord amb el decret aplicable del Govern.

C) 50% en el cas dels locals per a negoci corresponents a activitats que han de romandre obertes.

Regulació aplicable des de l’1 de maig de 2020

En tots els contractes d’arrendament de locals per a negoci, la renda contractual vigent queda reduïda en els percentatges que s’estableixen a continuació, per ministeri de la Llei, durant el període comprès entre la data de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i el dia en què la suspenció obligatòria de l’activitat o el règim de guàrdia o permanència que s’esmenten seguidament deixin de ser vigents:

A) 100% en el cas dels locals per a negocis corresponents a activitats suspeses tant obligatòriament per decret del Govern com voluntàriament, i a activitats sotmeses a un règim de guàrdia o permanència per decret del Govern.

B) 80% en el cas dels locals per a negoci corresponents a activitats obertes i autoritzads a obrir per decret del Govern.

Règim transitori progressiu aplicable quan la suspensió obligatòria de l’activitat o el règim de guàrdia i permanència deixin de ser vigents:

Règim d’activitats – Reduccions de la renda del lloguer de negocis, 1r mes post, 2n, 3r, 4t.

Suspesesobligatòriament o voluntàriament – 100% 1r – 50% 2n – 25% 3r – 0% 4t

Règim de guàrdia o permanència – 80% 1r – 40% 2n – 0% 3r – 0% 4t

Obertes – 50% 1r – 0% 2n – 0% 3r – 0% 4t

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *